Viestinnän arjessa vastuullisesti

Haluammme olla ensisijainen kumppani asiakkaille, joiden toiminnassa vastuullisuudella on keskeinen rooli.

Teemat 2012

Taloudellinen vastuu

Lisäarvoa sidosryhmille

"Taloudellisen vastuun tavoitteisiin pyritään tuottamalla lisäarvoa Editan sidosryhmille ja turvaamalla hyvä taloudellisen asema. Myös tehokas sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat tärkeitä keinoja", kertoo talousjohtaja Kati Niemelä.

Taloudellinen vastuu »

Sosiaalinen vastuu

Houkutteleva työpaikka

"Menestyksemme kulmakiviä ovat johtaminen, osaaminen, sitoutuminen ja hyvinvointi. Tähtäämme näillä painopistealueilla huipputasolle. Näin varmistamme, että Edita-konserni on houkutteleva työpaikka", sanoo HR-johtaja Annika Parkkonen.

Sosiaalinen vastuu »

Ympäristövastuu

Alan edelläkävijä Pohjoismaissa

"Toimintamme, tuotteemme ja palvelumme kuormittavat ympäristöä monin eri tavoin. Olemme tehneet järjestelmällistä ja pitkäjänteistä työtä ympäristövaikutustemme vähentämiseksi jo 1990-luvun alusta lähtien", kertoo Mika Ruuskanen, pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja.

Ympäristövastuu »

Yritysvastuuohjelma 2012

Tiiviisti Editan strategiaan kytkeytyvän yritysvastuuohjelman perustana ovat arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus. 

Tutustu yritysvastuuohjelmaan »

Riskienhallinta 2012

Ihmiset

Edita-konsernin olennaiset, muut kuin taloudelliset riskit liittyvät henkilöstöön. Tällaisia riskejä ovat:

  • Avainhenkilöiden, johtajien, asiantuntijoiden tai läheisesti avainasiakkaiden kanssa työskentelevien henkilöiden lähteminen yrityksen palveluksesta.
  • Pätevien työntekijöiden rekrytoinnin haasteet, erityisesti viestinnän eri alojen asiantuntijoiden ja liiketoiminnan kehittämiseen kykenevien johtajien rekrytointi.
  • Epäonnistuminen avainhenkilöiden sitouttamisessa.
  • Painotuotannon työtapaturmariskit, kuten onnettomuudet, kemialliset vuodot tai tulipalot tuotantolaitoksissa.

Hallitsemme henkilöstöön liittyviä riskejä noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä korostamalla työntekijöiden ja johdon kehittämistä. Kiinnitämme huomiota työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytoinnin kehittämiseen. Ylläpidämme hyvää, mahdollisimman avointa tiedonkulkua ja kehitämme työntekijöiden osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ympäristö

Tulipalo tai kemiallinen vuoto Editan tuotantolaitoksessa voi vahingoittaa lähiympäristöä. Muut ympäristöriskimme arvioimme vähäisiksi. Ympäristöriskejä hallitaan pääasiassa erilaisten ympäristöjohtamisjärjestelmien avulla, kuten esimerkiksi noudattamalla ISO14001-standardia; Editan tuotantolaitokset noudattavat ympäristöjohtamisjärjestelmissä määriteltyjä toimintatapoja mahdollisten ympäristölle vaarallisten tilanteiden ja onnettomuuksien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Auktorisoidut kolmannet tahot tarkastavat järjestelmien noudattamisen vuosittain. Editan yritykset arvioivat ja testaavat säännöllisesti hätätilavalmiutensa ja toimintatapansa hätätilanteissa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ei ole merkittävä riski Editan liiketoiminnalle lähitulevaisuudessa, sillä sen vaikutukset ovat olleet vähäisempiä pääasiallisella markkina-alueellamme Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kuitenkin tärkeässä asemassa yritysvastuuohjelmassamme, sillä ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti.

Olemme onnistuneet vähentämään ilmastovaikutustamme merkittävästi vuodesta 2008 lähtien, jolloin aloimme selvittää vaikutustamme ilmastonmuutokseen ja työskennellä ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Vuonna 2009 ryhdyimme toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja aloimme kompensoida osan päästöistä. Lisätietoa päästöistämme ympäristövastuu-osiosta.

Riskien arviointi

Konsernin johto on vastuussa yritysvastuuseen liittyvien riskien hallinnasta ja niihin reagoimisesta. Editan hallitus on hyväksynyt johdon käyttämät riskienhallintamenetelmät. Johdon tehtävänä on arvioida riskien todennäköisyys ja merkitys. Myös konsernin hallitus seuraa ja arvioi merkittäviksi luokiteltuja riskejä.

Liiketoimintamme kannalta merkittävin riski vuonna 2012 oli edellisvuoden tapaan painotuotteiden kysynnän raju lasku, mikä johtui viestinnän siirtymisestä digitaalisiin kanaviin sekä markkinoiden yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä.

Hallinnointi 2012

Editassa yritysvastuuta johtaa toimitusjohtaja.

Konsernin viestintäjohtaja vastaa yritysvastuun kehittämisestä, viestinnästä ja raportoinnista yhdessä CRI-työryhmän (Corporate Responsibility Initiative) kanssa, johon kuuluvat edustajat taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja pohjoismaisesta ympäristövastuutyöryhmästä. Viestintäjohtaja raportoi CRI-työryhmän toiminnasta Editan toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle.

Editan yritysvastuu perustuu tunnustettuihin menettelytapoihin ja ohjeisiin. Noudatamme kansainvälisten eettisten standardien, kuten YK:n Global Compact -ohjelman ja iso 14001 -ympäristöjohtamisstandardin periaatteita. Raportointimme vastaa Suomen valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille vuonna 2011 annettuja suosituksia.

Arvot

Editan arvot, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme suhteessa toimintaympäristöömme ja sidosryhmiimme konsernin kaikilla tasoilla. Liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistaminen on meille olennaisen tärkeää, koska toimimme nopeasti muuttuvalla viestinnän alalla.

Kunnioitus merkitsee ennen muuta työtovereidemme ihmisarvon, työn ja osaamisen kunnioittamista sekä kunnioitusta asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia muita sidosryhmiämme kohtaan.

Editan hallituksen ja sen valiokuntien sekä konsernin johdon ensisijaisena tavoitteena on harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Noudatamme lakia ja olemme avoimia ja läpinäkyviä kertoessamme liiketoiminnastamme.

Raportointi

Edita pyrkii konsernin hallinnoinnissa ja raportoinnissa rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Kerromme esimerkiksi toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisen perusteet.

Ulkopuolisten tahojen tarkastukset ja selvitykset auttavat ylläpitämään avoimuutta. Editan tuotantoyritykset julkaisevat vuosittain ympäristöraportit, ja lisäksi viranomaisille tarkoitetut raportit. Osallistumme vapaaehtoisesti useisiin ympäristöohjelmiin, jotka edellyttävät raportointia kolmansille tahoille. Näitä ovat ISO14001 -ympäristöjärjestelmä, Pohjoismainen ympäristömerkki, ilmastoneutraaliuden varmistaminen, WWF:n Green Office -ohjelma. Kolmannet tahot myös tarkistavat ympäristölaskelmiamme.

Tavoitteenamme on, että rehellisyys, läpinäkyvyys ja luotettavuus toteutuvat myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Edellytämme yhteistyökumppaneilta vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan.

Rikkomusten raportointi

Editan jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tuoda esiin epäilyksensä rikkomuksista omassa työyhteisössään, kuten esimerkiksi epärehellisestä tai epäeettisestä toiminnasta tai lain rikkomisesta ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta.

Edita-konsernin yhtiöissä rikkomusasioita voidaan käsitellä joko yhteistyötoimikunnissa, joissa jokaista henkilöstöryhmää edustaa ryhmän keskuudestaan valitsema luottamushenkilö tai muissa työnantajan ja työntekijän säännöllisissä kokouksissa.

Raportointi 2012

Editan yritysvastuuraportti koskee tilikautta 1.1.–31.12.2012 ja käsittää emoyhtiö Edita Oyj:n ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt.

Editan osakkuusyhtiöt ovat mukana konsernitilinpäätöksessä, mutta Edita ei johda niiden yritysvastuuta.

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain vuosikertomuksessa. Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin maaliskuussa 2012. Raportointi perustuu vuonna 2010 laadittuun yritysvastuuohjelmaan, jossa on otettu huomioon liiketoimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä raportista kiinnostuneet sidosryhmät.

Editan yritysvastuuraportointi noudattaa Suomen valtion omistamien listaamattomien yhtiöiden yritysvastuun raportointimallia (Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, Liite 3) ja kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston G 3.0-versiota. Henkilöstölukujen laskennassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta.

Raporttia ei ole varmennettu. Olemme itse arvioineet ja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa C. Tutustu GRI –taulukkoon.

Tämän raportin Strategia, Liiketoiminta ja Talousinfo -osioissa on tietoa konsernin taloudesta, organisaatiosta, omistuksesta, hallinnoinnista ja yhtiöistä sekä vuoden 2012 aikana tapahtuneista muutoksista. Tämä raportti ja muu taloudellinen tieto on saatavilla internetsivuillamme osoitteessa www.edita.fi.

Lisätietoa Editan yritysvastuusta:

Viestintäjohtaja Annika Linna, annika.linna@edita.fi, puh. 020 450 2600.

Vertailu GRI-suositukseen

Liiketoiminta-alueet 2012

Marketing Services

Vahvasti pohjoismainen

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa, Citat Ukraine LLC Ukrainassa, Klikki ApS Tanskassa ja Klikki AS Norjassa.

Lue lisää  »

Editorial Communication

Jakamisen arvoista sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Luomme, toimitamme ja jaamme sisältöä

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Monipuolisia ja tehokkaita painoviestinnän tuotantopalveluja

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »