Ihmiset ovat
tärkein
voima-
varamme

"Jokaiselle editalaiselle kuuluu oikeus työniloon, hyvinvointiin ja loistosuorituksiin työssä."

Annika Parkkonen, HR-johtaja, Edita Oyj

HR-strategia

Kesäkuussa 2012 Editan hallitus hyväksyi konsernin uuden henkilöstöstrategian, joka painottaa johtamista, osaamista, sitoutumista ja hyvinvointia.

Samalla käynnistettiin henkilöstöhallinnon kolmevuotinen toimintasuunnitelma kaudelle 2012–2014. Strategian viestiminen konsernin yhtiöiden henkilöstölle aloitettiin syksyllä 2012.

Henkilöstöstrategian kehitystyössä selvitettiin konsernin liiketoiminnan tarpeita, markkinoiden muutosvoimia ja sisäistä toimintaympäristöä.

Keskeisiä sidosryhmiä haastateltiin, Editan henkilöstötutkimusta ja -rakennetta analysoitiin sekä toteutettiin esimieskysely.

Johtaminen

Tavoitteemme on nostaa editalainen esimiestyö tasolle, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista yhtiöön.

Määritimme vuonna 2012 editalaisen johtajan tärkeimmät osaamiset. Editassa johtajan tulee osata asettaa selkeitä tavoitteita ja tukea työntekijöitä niiden saavuttamisessa. Hän tarvitsee myös kykyä ja rohkeutta tehdä päätöksiä, organisoida ja delegoida sekä tukea työntekijöitä näiden kehittymisessä. Käytämme tätä määrittelyä pohjana, kun arvioimme ja kehitämme johtamisosaamista systemaattisesti.

Käynnistämme kaksi merkittävää kehityshanketta vuonna 2013. Yhtiöiden johtoryhmät osallistuvat johtamisen kehittämisohjelmaan. Nuorten potentiaalisten esimiesten valmennusohjelmaan valitaan yhtiöistä 15 erinomaisesti työssään suoriutuvaa nuorta, joilla on kiinnostus kasvaa esimiesrooliin Editassa.

Osaaminen

Tavoitteemme on, että jokaisella editalaisella on mahdollisuus kehittyä osaajana ja sen ansiosta suoriutua tehtävistään hyvin nyt ja tulevaisuudessa.

Vuonna 2012 aloitimme henkilöstön työroolien ja työssä vaadittavan osaamisen määrittämisen. Yhdessä yhtiöiden johtoryhmien kanssa henkilöstöhallinto kartoitti yhtiöiden avainhenkilöt, heidän mahdolliset ura-askeleensa ja seuraajansa sekä tunnisti nuoret potentiaalit.

Työ jatkuu vuonna 2013. Peilaamme jokaisen työntekijän osaamista työroolin vaatimuksiin. Tarvittaessa teemme henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Tiimi- tai yhtiökohtaiset osaamisen kehittämishankkeemme perustuvat yhtiön liiketoimintatavoitteiden vaatimaan osaamistasoon sekä liiketoimintastrategian tarpeisiin kehittää osaamista pidemmällä aikavälillä.

Vuoden 2012 lopulla alkoi osaamisen ja suorituksen hallintaa tukevan tietojärjestelmä Stellan käyttöönotto. Stella otetaan kaikkien konsernin yhtiöiden käyttöön vuoden 2013 aikana.

Lisäksi määritämme yhtiöissä strategisesti tärkeimmät roolit ja osaamiset. Avainrooleille ja -osaamisille laadimme kehityssuunnitelmat, jotka ovat linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

Sitoutuminen

Tavoitteemme on, että jokainen editalainen kokee työnsä mielekkääksi ja tuntee tulevansa palkituksi hyvästä työsuorituksesta.

Vuodesta 2013 alkaen mittaamme vuosittain tehtävässä henkilöstötutkimuksessa henkilöstön sitoutumista. Haluamme voittaa jokaisen työntekijämme sydämen ja ymmärtää mahdollisimman hyvin, mitkä asiat vaikuttavat eniten työntekijän sitoutumiseen Editaan.

Pyrimme luomaan suorituksen ohjaamisen ja hyvästä suorituksesta palkitsemisen malleja, jotka sitouttavat työskentelemään Editassa.

Hyvinvointi

Tavoitteemme on, että jokainen editalainen voi hyvin ja viihtyy työssään, eikä kukaan jää joukon ulkopuolelle.

Henkilöstömme fyysistä hyvinvointia tuemme tarjoamalla turvallisen ja asianmukaisen työympäristön sekä mahdollisuuden työkunnon ylläpitämiseen. Haluamme, että editalaisilla työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa, ja tuemme paikallisten käytäntöjen mukaan esimerkiksi liikuntaharrastuksia.

Psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työpaikan sosiaaliset suhteet, työn määrä ja oman osaamisen soveltuminen työtehtäviin. Näitä tuemme kehityskeskusteluilla ja osaamisen systemaattisella kehittämisellä.

Sosiaalinen hyvinvointi Editassa liittyy työyhteisöön ja hyvään ilmapiiriin. Mittaamme tätä vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa ja korostamme esimiestyön kehittämisessä. Hyvinvoinnin kehittäminen tapahtuu yhtiötasolla ja toimenpiteet kohdistetaan paikallisiin tarpeisiin.