Yritysvastuuohjelma

Toimimalla vastuullisesti lisäämme myös asiakkaidemme vastuullisuutta, vahvistamme kilpailukykyämme ja edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Editan yritysvastuuohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta. Editan arvot, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa.

Yritysvastuuohjelma kehitettiin vuonna 2010. Tärkeä osa kehitystyötä oli sidosryhmien odotusten selvittäminen; työntekijöiden odotuksista saatiin tietoa henkilöstökyselystä ja konserniyhtiöiden johdon odotuksia selvitettiin haastattelemalla.

Yritysvastuunäkökohdat

Päätimme Editan yritysvastuunäkökohdat osana yritysvastuuohjelman kehitysprojektia vuonna 2010. Samalla valitsimme niistä meille tärkeimmät, joissa tavoitteenamme on edelläkävijyys.

Pyrimme olemaan edelläkävijöitä viestinnän kehittämisessä, vastuullisuustietoisuuden lisäämisessä, ympäristövastuussa, työntekijöiden sitouttamisessa ja houkuttelemisessa, hyvän johtajuuden kehittämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Arviointi vuosittain

Arvioimme yritysvastuunäkökohdat vuosittain. Loppuvuonna 2012 päätimme, että vuonna 2010 valitut näkökohdat ovat edelleen meille olennaiset, emmekä lisänneet tai jättäneet pois mitään.

Edelläkävijyysnäkökohtien lisäksi erityisen tärkeitä ovat ne, joissa pyrimme olemaan pro-aktiivisia suhteessa sidosryhmiimme: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu yritysvastuunäkökohtien merkitystä sidosryhmillemme ja niiden vaikutusta Editaan. Näkökohtien valinnan sekä niiden merkitysten ja vaikutusten arvioinnin ovat tehneet yhteistyössä konsernin yritysvastuutyöryhmä (CRI-ryhmä), toimitusjohtaja ja konserniyhtiöiden ylin johto.

Yritysvastuunäkökohdat

 

Sidosryhmät

Päätimme yritysvastuun kehitystyön yhteydessä vuonna 2010, että Editan keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, asiakkaat, omistaja Suomen valtio, yhteistyökumppanit, kilpailijat, ammattiliitot, palvelujemme ja tuotteidemme loppukäyttäjät, kansalaisjärjestöt ja laajasti ymmärrettynä koko yhteiskunta.

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on olennainen osa Editan yritysvastuuta ja liiketoimintaa. Menestyäksemme ja kehittyäksemme yrityksenä, ammattilaisina, työnantajana ja yhteistyökumppanina, meidän on kuunneltava sidosryhmiämme herkällä korvalla.

Uudistimme verkkosivustomme vuonna 2012 palvelemaan paremmin sidosryhmien tiedontarpeita ja tuodaksemme yritysvastuuteemat vahvemmin esiin.

Verkkosivuiltamme saa tietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Informoimme sidosryhmiä myös suoraan liiketoimintamme merkittävistä tapahtumista.

Olemme määritelleet “Eettisen toiminnan ja periaatteet” yhdeksi yritysvastuumme tärkeimmistä näkökohdista. Vuonna 2012 laadimme Edita-konsernin Eettiset toimintaohjeet, jotka käsittävät ne periaatteet, joita jokaisen editalaisen on noudatettava päivittäisessä työssään ja suhteessa työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin, yhtiöön, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Eettiset toimintaohjeet koskevat myös yhteistyökumppaneitamme.

Vuonna 2012 asiakkaille ja muille sidosryhmille myytiin tuotteita ja palveluita 105,5 milj. eurolla (107,6 milj. euroa) ja toimittajilta ostettiin tuotteita ja palveluita58,6 milj. eurolla (50,4 milj. euroa).

Edita loi taloudellista hyötyä sidosryhmilleen yhteensä 59,1 milj. euroa (55,6 milj. euroa), josta suurin osa, 51,3 milj. euroa (48,8 milj. euroa), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina.

Työntekijät

Yksi tärkeimpiä yritysvastuunäkökohtiamme on hyvä johtajuus, johon liittyvät läheisesti myös kaksi muuta erittäin tärkeinä pitämäämme näkökohtaa: hyvä työnantajuus sekä parhaiden työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen.

Vuonna 2012 laadimme HR strategian, joka tähdentää johtamisen, osaamisen, sitoutumisen ja hyvinvoinnin merkitystä. Tavoitteenamme on nostaa johtamisen tasoa konsernissa, jotta voimme paremmin tukea työntekijöiden hyvinvointia ja vahvistaa heidän sitoutumistaan. Tähän liittyen määrittelimme Edita-johtajan tärkeimmät taidot ja kyvyt. Vuonna 2013 käynnistämme kaksi tärkeää johtajuuden kehittämisohjelmaa, toinen niistä on suunnattu konserniyhtiöiden johtoryhmille ja toinen nuorille potentiaalisille johtajille.

Toinen keskeinen tavoitteemme on tarjota kaikille editalaisille mahdollisuus sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen työssä kehittymiseen. Aloitamme vuonna 2013 yrityskohtaiset osaamisen kehittämisohjelmat kaikille työntekijöille.

Intranetimme Plaza on keskeinen vuoropuhelun foorumi monien eri maissa toimivien konserni-yhtiöiden työntekijöille. Plazassa jokaisella yhtiöllä on oma intranetinsä ja siellä voi myös julkaista tietoa kaikille editalaisille.

Keskeisiä johdon ja henkilöstön välisen vuoropuhelun välineitä ovat johdon säännölliset infotilaisuudet ja kehityskeskustelut. Vuonna 2012 vähintään yhden kehityskeskustelun esimiehen kanssa kävi 85 prosenttia konsernin henkilöstöstä (2011: 68 %).

Teemme kerran vuodessa koko konsernin kattavan henkilöstökyselyn. Vuonna 2012 kyselyyn vastasi 72 prosenttia henkilöstöstä (2011: 77 %). Vastaajista 90 prosenttia piti tärkeänä, että Edita on näyttää esimerkkiä ympäristövastuussa (2011: 85 %). Vuonna 2011 tehdyssä kyselyssä 74 prosenttia piti tärkeänä, että Edita on edelläkävijä sosiaalisessa vastuussa. Tämä kysymys ei ollut mukana vuoden 2012 kyselyssä.

.

Asiakkaat

Nopeasti muuttuvalla viestinnän alalla myös asiakkaiden odotukset muuttuvat usein. Jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa kuuluu liiketoimintamme perusluonteeseen; konserniyhtiöissä keskustellaan päivittäin asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Suurin osa Editan konserniyhtiöistä selvittää asiakkaidensa odotuksia myös vuosittain asiakastutkimuksella.

Konserniyhtiöistä Edita Prima on jo monena vuonna kysynyt tutkimuksessaan asiakkaiden mielipidettä yhtiön ympäristötyöstä. Vuonna 2012 Edita Prima tiedusteli myös, onko sillä merkitystä, että palveluntarjoaja on sosiaalisesti vastuullinen. Tavoitteenamme on sisällyttää yritysvastuuta koskevia kysymyksiä myös muiden konserniyhtiöiden asiakastutkimuksiin.

Aamiaistilaisuutemme, Edita Aamiainen Suomessa ja Edita Education Ruotsissa nostavat esiin ajankohtaisia viestinnän ilmiöitä. Tilaisuudet palvelevat ensisijaisesti asiakasmarkkinointia, mutta esiintyjien videohaastattelut julkaistaan Youtubessa, missä kuka tahansa voi ne katsoa ja ottaa osaa keskusteluun.

Helmikuussa 2012 pidimme yhdessä Helsingin Energian ja yritysvastuuverkosto CRnetin kanssa Edita Aamiaisen, jonka aiheena oli yritysten ympäristövastuu.

Asiakasvuorovaikutuksessa tärkeänä tukena ovat markkinatutkimukset. Suomessa käytämme hyväksi pääasiassa Mainostoimistojen liiton ja Viestinnän keskusliiton tutkimustietoa ja Ruotsissa IRM:n (Institutet för Reklam- och Mediestatiastik) tuottamaa tietoa.

Omistaja

Emoyhtiö Edita Oyj:n omistaa Suomen valtio. Omistajan edustaja on Editan hallituksen jäsen. Omistaja saa säännöllisesti tietoa liiketoiminnastamme myös erilaisten taloudellisten raporttien muodossa.

Jäsenyydet ja sertifikaatit

Jäsenyydet

Edita on jäsenenä useissa yritystoimintaa ja viestinnän toimialaa edistävissä organisaatioissa Suomessa ja Ruotsissa. Näistä tärkeimpiä ovat Suomessa Markkinointiviestinnän toimistojen Liitto MTL, Viestinnän Keskusliitto, Suomen Markkinointiliitto, Suomen Kustannusyhdistys, Helsingin seudun kauppakamari ja Finpro. Ruotsissa Edita on jäsenenä mm. Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa, Ruotsin markkinointiliitossa ja Sveriges Marknadsförbundissa.

Edita on jäsenenä Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS), jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Edita Västra Aros Ab on mukana YK:n Global Compact
-aloitteessa. Siinä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevia kansainvälisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatetta.

Edita Prima Oy on Pakkausalan ympäristörekisterin (PYR) jäsen.

Edita Västra Aros Ab on ruotsalaisen pakkausalan rekisterin, REPA:n jäsen.

Sertifikaatit

Ilmastoneutraalia liiketoimintaa

Konsernin yhtiöistä ilmastoneutraaleja ovat Edita Prima Oy, Edita Publishing Oy, JG Communication Ab, Edita Västra Aros AB ja Mods Graphic Studio AB.

Ne ovat vähentäneet toimintansa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoivat jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla YK:n puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.

Vihreät toimistot

Viisi Editan toimistoa noudattaa WWF:n Green Office 
-kriteeristöä. Lähivuosien tavoitteena on laajentaa Green Office -järjestelmä kaikkiin Editan toimistoihin.

Pohjoismainen ympäristömerkki

Edita Prima Helsingissä, Edita Västra Aros Västeråsissa ja Sandvikens Tryckeri ovat joutsenmerkittyjä tuotantolaitoksia. Painotuotannon ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko tuotantoketjun laajuudelta. Käytettävät materiaalit ja tuotantoprosessit vastaavat Joutsenmerkin vaatimuksia.

Ympäristöjohtamisen standardi

Edita Priman Helsingin ja Edita Västra Arosin Västeråsin tuotantolaitosten ympäristöjohtaminen vastaa ISO 14001
-standardin vaatimuksia. Edita Västra Arosin Tukholman tuotantolaitos sertifioidaan ISO 14001 -standardin mukaiseksi vuoden 2013 aikana.

Metsien sertifiointi

Editan päätuotantolaitokset ovat sertifioineet järjestelmänsä papereissa käytettävän puukuidun alkuperän jäljittämiseksi kansainvälisen Forest Stewardship Councilin (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) -ohjelmien edellyttämällä tavalla. Painoilla on oikeus käyttää näitä paperin alkuperämerkkejä, jotka todistavat paperin valmistuksessa käytetyn puukuidun olevan peräisin sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti hoidetusta metsästä.