Resultat 2012

Ett tillfredsställande operativt resultat i en svår marknadssituation

Editakoncernens omsättning ökade med 7,4 miljoner euro och det operativa resultatet uppgick till 2,1 miljoner euro. I koncernen genomfördes betydande omstruktureringar vilket orsakade kostnader av engångsnatur som belastade resultatet. Posterna av engångsnatur uppgick till sammanlagt 7,9 miljoner euro, varav poster som inte påverkat likviditeten uppgick till 3,6 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat, inklusive poster av engångsnatur, uppgick till -4,1 miljoner euro. Tack vare åtgärder som genomförts under 2012 kan Edita utveckla sin affärsverksamhet effektivt och erbjuda sina kunder tjänster och produkter inom kommunikation på ett allt mångsidigare sätt.

Editas bokslut 2012 (PDF)

Bokslutskommuniké 2012 (PDF)

Omsättning
(miljoner euro)

113,2

Rörelsereslutat utan engångskostnader (miljoner euro)

2,1

Rörelseresultat
(miljoner euro)

-4,1

Kassa  
(miljoner euro)

6,7

Omsättning per affärsområde 2012

Antal anställda per affärsområde 2012

Omsättning per affärsområde
2011 - 2012

(IFRS)(EUR 1000)

Rörelsevinst per affärsområde
2011 - 2012

Utan poster av engångsnatur
(IFRS) (EUR 1000)

Omsättning 2012

Koncernens omsättning uppgick år 2012 till 113,2 miljoner euro (105,8). I Finland uppgick omsättningen till 52,0 miljoner euro (49,2).

Omsättningen i övriga EU-länder uppgick till 58,6 miljoner euro (55,5) och exporten till länder utanför EU till 2,6 miljoner euro (1,1). Omsättningen i företagen i Finland uppgick till 48 procent (48 %) och i Sverige till 52 procent (52 %) av koncernens omsättnng.

Resultat 2012

Koncernens resultat utan poster av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro. Rörelseresultat år 2012 uppgick till -4,1 miljoner euro (2,2), vilket är 6,3 miljoner euro mindre än föregående år.

Utöver den minskade efterfrågan på trycktjänster och den mindre tillväxten på kommunikationsmarknaden berodde det minskade resultatet på omstruktureringskostnader inom affärsområdena Print & Distribution och Editorial Communication samt nedskrivningar av goodwill inom affärsområdena Print & Distribution och Marketing Services.

Kostnaderna för åtgärder av engångsnatur uppgick till sammanlagt 7,9 miljoner euro (2,5), varav löner under uppsägningstid utgör 3,4 miljoner euro (1,7), nedskrivningar 3,7 miljoner euro (0) och övriga engångskostnader 0,8 miljoner euro (0,8).

Momsåterbäringar i Sverige, försäljning av anläggningstillgångar och övriga intäkter av engångsnatur uppgick till 1,7 miljoner euro (1,4). Koncernens resultat utan poster av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro (3,3).

Editas bokslut 2012 (PDF)

Editas bokslutskommuniké 2012 (PDF)

Nyckeltal

  20122011
Omsättining (miljoner euro) 113,2 105,8
Det operativa resultatet utan poster av engångsnatur (miljoner euro) 2,1 3,.3
Resultatet inklusive poster av engångsnatur (miljoner euro) -4,1 2,.2
EBITDA (profit marginal utan avskrivningar) (miljoner euro) 7,6 9,.4
Soliditet inkl. rationaliseringsåtgärder (%) 36,8 42,7
Det operativa kassaflödet (miljoner euro) 7,3 8,2
Kassa is slutet av året (miljoner euro) 6,7 6,.2
Antalet anställda (i genomsnitt) 705 747

 

Omsättning 2008 - 2012

(IFRS)(EUR 1000)

Affärsområde 2012

Marketing Services

Stark närvaro i Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Ukraine LLC i Ukraine, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Läs mer »

Editorial Communication

Bra innehåll i de bäst lämpade kanalerna

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Skapar, redigerar och delar innehåll

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Mångsidiga och effektiva produktionstjänster inom tryckt kommunikation

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intresseföretaget Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »