Vi arbetar för
våra kunders
framgång


Vi vill hjälpa våra kunder genom att tillhandahålla innovativa kommunikations-
lösningar som hjälper dem att lyckas i en värld som förändras allt snabbare.

Affärsområde 2012

Marketing Services

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 32,9 miljoner euro (20,3 miljoner euro) i 2012. Förvärvet av Klikkicomkoncernen ökade omsättningen med 13,1 miljoner euro. Omsättningen i Citat Oy och Mods AB ökade, medan Citat AB:s omsättning minskade på grund av att bolaget hade en lägre omsättning av inköpsrelaterade tjänster. Rörelseförlusten för affärsområdet uppgick till -1,1 miljoner euro (-0,4 miljoner euro). I resultatet ingår kostnader av engångsnatur till ett belopp av 2,1 miljoner euro (-1,1 miljoner euro), varav största delen (2,0 miljoner euro) består av nedskrivningar av goodwill och immateriella tillgångar som uppkommit vid tidigare förvärv av bolag. Utan nedskrivningar var resultatet positivt och bättre än föregående års resultat i både Finland och Sverige.

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Ukraine LLC i Ukraine, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

  20122011
Omsättning (T€) 32,9 20,3
Rörelsevinst / -förlust (T€) -1,1 -0,4
Medarbetare (i genomsnitt) 186 163
Läs mer »

Editorial Communication

Omsättningen för affärsområdet Editorial Communication var 14,8 miljoner euro (15,5 miljoner euro) i 2012. Rörelseförlusten för affärsområdet uppgick till -1,3 miljoner euro (rörelsevinst 0,5 miljoner euro). I resultatet ingår kostnader för omstrukturering till ett belopp av 1,7 miljoner euro (0,1 miljoner euro). När dessa engångskostnader exkluderas, minskade resultatet marginellt jämfört med föregående år.

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige. 

  20122011
Omsättning (M€) 14,8 15,5
Rörelsevinst / -förlust (M€) -1,3 0,5

Medaretare (i genomsnitt)

107 117
Läs mer »

Publishing

Skapar, redigerar och delar innehåll

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 15,4 miljoner euro (14,2 miljoner euro) i 2012. Förvärvet av Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab ökade omsättningen med 1,5 miljoner euro. Edita Publishing Ab:s omsättning minskade något. Rörelsevinsten för affärsområdet uppgick till 2,4 miljoner euro (3,0 miljoner euro). Nedskrivningen av goodwill som uppkom vid förvärvet av Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Ab samt bolagets omstruktureringskostnader minskade rörelsevinsten med 0,3 miljoner euro.

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

  20122011
Omsättning (M€) 15,4 14,2
Rörelsevinst (M€) 2,4 3,0
Medarbetare (i genomsnitt) 90 76
Läs mer »

Print & Distribution

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 52,8 miljoner euro (59,3 miljoner euro) i 2012. Omsättningen sjönk med 6,5 miljoner euro från föregående år. Detta berodde på en minskad tryckmarknad och fortsatt hård priskonkurrens. Förvärvet av Sandvikens Tryckeri och Bokbinderi AB ökade omsättningen med 1,3 miljoner euro. Rörelseresultatet för affärsområdet uppgick till -1,4 miljoner euro (1,5 miljoner euro), vilket är 2,9 miljoner euro mindre än föregående år. Rörelsevinsten minskades av goodwillnedskrivningar (1,3 miljoner euro) och omstruktureingskostnader. Å andra sidan förbättrades resultatet av intäkter av engångsnatur från återbäring av mervärdesskatt i Sverige. I Finland var resultatet utan poster av engångsnatur positivt och bättre än föregående år. I Sverige var resultatet utan poster av engångsnatur negativt.

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intresseföretaget Edita Bobergs AB i Sverige. 

  20122011
Omsättning (M€) 52,8 59,3
Rörelsevinst / -förlust (M€) -1,4 1,5
Medarbetare (i genomsnitt) 283 349
Läs mer »

Företagstyrning 2012

Styrningsprinciper 2012

Nordic Morning Abp (från 14.10.2013, förra Edita Oyj) är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. Inom förvaltningen och beslutsfattandet följer företaget finska lagar, företagets företagsordning och i tillämpliga delar rekommendationen Corporate Governance, som är en kod för styrning av börsnoterade företag.

Företagsstyrningsprinciper »

Styrelse 31.12.2012

Ledningsgrupp 31.12.2012

OM VÅRA SERVICE

Internetmarknadsföring
ger effektiva resultat

När internetmarknadsföring genomförs på rätt sätt kan företag öka både omsättningen och resultatet på ett betydande sätt.

Läs mer »

Video bygger upp
varumärket

Video håller på att bli ett allt viktigare kommunikationsmedel för enkel och effektiv kommunikation.

Läs mer »

Utbildning oberoende
av tid och plats

Kurserna kan genomföras i egen takt, när och var som helst, bara man har tillgång till dator och en internetanslutning

Läs mer »

Pro bono-arbete stärker
företagets varumärke

I ett framgångsrikt samhällsansvar för ett företag ingår pro bono-arbete, där företaget deltar i samhällets utveckling inom sin verksamhetsmiljö.

Läs mer »