Nordisk
föregångare
inom branchen

"Värt mål är att minska både vår egen och våra kunders miljöbelastning."

Mika Ruuskanen, direktör för det nordiska Green Edita miljöprogrammet

Mika Ruuskanen berättar om miljöansvar

Prestationerna i 2012

De mest betydande prestationerna år 2012: Tre nya kontor, JG Communication (Stockholm) och Citat (Stockholm och Helsingfors) fick WWF:s Green Office-certifikat. På tryckerierna i Helsingfors och Västerås förbättrades energieffektiviteten avsevärt.

Vår miljöstrategi

Våra miljömål fram till 2015

Vår miljöpåverkan har minskat med 40 procent jämfört med år 2008.

 • Alla våra produktionsanläggningar och kontor använder miljömärkt el.
 • Vi har enhetliga rese- och bilpolicyer.
 • Vi har ett enhetligt sätt att beräkna utsläpp. I våra kalkyler ingår bränslen, energiförbrukning samt affärsresor och transporter.
 • Vi kompenserar alla utsläpp som våra affärsresor orsakar.

 

 

Alla våra bolag har ett certifierat miljöprogram.

 • Alla tryckerianläggningar är ISO 14001-certifierade.
 • Alla kontor är WWF Green Office-certifierade.
 • Alla produktionsanläggningar har rätt att använda Svanenmärket.
 • Alla produktionsanläggningar är FSC©-certifierade.

Vårt mål är att varje år öka miljömedvetenheten hos vår personal, våra kunder och våra varu- och tjänsteleverantörer.

 • Vi publicerar resultaten av vårt miljöarbete varje år i vår rapport över företagsansvar.
 • Teman och mål för vårt miljöarbete är aktuella och tillgängliga för alla via intranätet.
 • Vi erbjuder våra kunder Svanenmärkta och FSC©-certifierade produkter.
 • Över 90 procent av våra anställda anser det vara viktigt att Edita är det ledande företaget när det gäller miljöfrågor i branschen.
 • Vi agerar enhetligt gentemot våra varu- och tjänsteleverantörer.

För pappersanskaffningen gäller följande principer:

 • vi granskar pappersleverantörernas miljöansvarsprogram och principer för virkesanskaffning
 • vi gynnar användningen av svanenmärkt och ursprungscertifierat papper
 • vi ökar mängden ursprungscertifierade pappersanskaffningar varje år (2 250 ton under 2012)
 • vi gynnar papper som tillverkas i Norden.

Inom elanskaffningen är målet att senast år 2013 använda elektricitet som produceras med förnybara energikällor i Editas alla produktionsanläggningar och kontor. Editas huvudsakliga produktionsanläggningar använder redan nu el som produceras med förnybara energikällor. Edita Västra Aros använder vatten- och vindkraftenergi. Edita Prima använder vattenkraftenergi och träbaserade biobränslen.

Inom tryckeriverksamheten används svanenmärkta kemikalier. Innan en ny kemikalie tas i bruk granskas alltid rätten att använda Svanenmärket av den organisation som beviljar användningsrätten.

Produkter och tjänster 2012

Produkter med mindre miljöbelastning utgörs av rätta material- och produktionsval. Vi rekommenderar användningen av internationella miljömärkningar, eftersom dessa förmedlar ett budskap om miljöansvar.

Det nordiska Svanenmärket

Trycksakens miljöpåverkan har beaktats under hela produktionskedjan, från det att papperet tillverkats till att trycksaken levererats. Trycksaken uppfyller Svanenmärkets krav på skogsskötsel, massa- och papperstillverkning, tryck och avfallshantering.

Editas huvudsakliga produktionsanläggningar har rätt att använda det nordiska Svanenmärket. Omsättningen för Svanenmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 2,1 miljoner euro under 2012.

Papperets ursprungsmärkning

Genom certifiering av skogar säkerställer man att skogsområdet sköts enligt avtalade kriterier och att träfiberns ursprung kan följas från skog till färdig trycksak.

Kriterierna för skogsskötsel gäller bland annat

 • iakttagande av nationella lagar och internationella avtalrespekt för ursprungs
 • befolkningens och arbetstagarnas rättigheter
 • skydd av skogarnas biologiska mångfald
 • bevarande av skogar med betydande skyddsvärden.

Processerna för att utreda papperets ursprung i Editas produktionsanläggningar har certifierats enligt internationella referensstandarder. Därför har våra tryckerier rätt att använda märken för ansvarsfullt ursprung på de produkter som tillverkas. Omsättningen för ursprungsmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 1,7 miljoner euro under 2012.

Ekologiskt fotavtryck

Edita har under flera år kartlagt den miljöbelastning som orsakas av bolagets trycksaker. Detta så kallade ekologiska fotavtryck anger den miljöbelastning och det CO2-avtryck som trycksaken förorsakar. Via ett datorprogram kan vi allt noggrannare räkna ut CO2-avtrycket för en enskild trycksak.

Leveranskedja

Ur miljöansvarsperspektiv är de mest betydande anskaffningarna i Edita sådana som gäller leveranskedjan av papper och elektricitet.

Edita köper inte papper som kommer från olagliga hyggen eller från skogar med ett betydande skyddsvärde.

Miljöansvar i verksamheten

Kontor

Vid kontorsarbete belastas miljön av framför allt energi och papper samt koldioxidutsläpp från resor. År 2010 genomfördes en målmedveten minskning av miljöbelastningen i koncernbolagens kontor.

År 2012 beviljades JG Communications kontor i Stockholm samt Citats kontor i Helsingfors och Stockholm Green Office-certifikatet. Numera omfattas fem kontor i Edita av Green Office-systemet, som under 2013 även kommer att omfatta Editas nya företag.

Miljösystemen i produktionsverksamheten säkerställer att miljöarbetet är systematiskt och med fokus på kontinuerlig förbättring. Systemen säkerställer även att aktuell miljölagstiftning följs. Editas huvudproduktionsanläggningar i Helsingfors och Västerås är ISO 14001-certifierade.

Produktion

Vid produktionsverksamheten är de främsta orsakerna till miljöbelastning material, energi, avfall och utsläpp. Vi började mäta avfallsmängderna systematiskt redan på 1990-talet. År 2012 var andelen återvinningsbart avfall cirka 92 procent. Under de tio senaste åren har mängden avfall som sorteras separat ökat, men samtidigt kan man återvinna allt fler typer av avfall.

Kassaflödet i avfallshanteringen är positivt. Vi får mer avkastning för avfallet vi säljer än vad vi betalar för avfallshanteringen.

Under 2011 genomfördes betydande investeringar för att öka energieffektiviteten i både Edita Prima och Edita Västra Aros. Belysningssystemen i båda produktionsanläggningarna förnyades. Tack vare investeringarna förbättrades deras energieffektivitet väsentligt under 2012.

I Editas produktionsanläggningar används energi även för uppvärmning, belysning och luftkonditionering. I alla bolag i Edita används fjärrvärme för uppvärmning och bolagens vatten kommer från kommunala vattenverk.

Bekämpningen av klimatförändringar är en viktig del i vårt program för företagsansvar. Hösten 2008 började Edita utreda omfattningen av koncernens totala koldioxidutsläpp. Produktionsanläggningarnas övergång till elektricitet från förnybara energikällor har minskat koncernens CO2-avtryck betydligt.

Klimatneutralitet

Vårt långsiktiga mål är att våra koldioxidutsläpp år 2015 ska minska med 40 procent jämfört med 2008.

År 2012 var koncernbolagen Edita Publishing, Edita Prima, Edita Västra Aros, Mods Graphic Studio och JG Communication klimatneutrala. Företagen har minskat sina koldioxidutsläpp och kompenserat återstående utsläpp genom att finansiera FN-övervakade projekt för ren utveckling av energin i Indien.

Miljömedvetenhet

Vårt mål är att öka miljömedvetenheten hos våra intressentgrupper. Som ett företag inom kommunikationsbranschen har vi ett stort ansvar för ökad miljömedvetenhet.

Vi strävar efter att de beslut som Editas medarbetare fattar såväl i arbetet som på fritiden ska ske med hänsyn till principerna för en hållbar utveckling.

I personalenkäten våren 2012 efterfrågades medarbetarnas åsikt om Editas miljöprogram. Hela 50 procent av de svarande ansåg det vara ”mycket viktigt” att Edita är en förebild inom miljöarbetet. Tillsammans med dem som svarade ”viktigt” uppgår andelen till 77 procent.

Vi hjälper våra kunder att fatta så miljövänliga beslut som möjligt. På Editas webbplatser, www.ekojulkaisu.fioch www.miljoanpassadtrycksak.se, finns beskrivet hur miljökrav kan tillgodoses i olika skeden av planering och produktion av trycksaker.

Energi- och vattenförbrukning vid Editas produktionsanläggningar

Electricitet (MWh)

Uppvärmning (MWh)

Vatten (m3)

Förbrukning av material vid Editas produktionsanläggningar

Papper (ton)

Tryckfärg (ton)

Lösningsmedel (ton)

Avfallshantering vid Editas produktionsanläggningar

Återvunnet (ton)

Återanvänt (ton)

Farligt avfall (ton)

Avfallsmängd vid Editas produktionsanläggningar 2012

 

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp

(ton CO2)

  200720082009201020112012
Edita Prima Oy 3308 3308 1271 1220 918 805
Edita Västra Aros Ab 402 345 393 463 458 363
Citat Ab 152 152 152 101 149 216
JG Communication Ab 155 155 155 154 78 47
Edita Publishing Oy 121 121 121 114 90 89
Edita Plc 84 84 84 75 88 97
Citat Oy 35 35 35 35 35 34
Mods Graphic Studio A 13 13 13 12 13 10
Totalt 4271 4213 2223 2173 1830 1660

Klimatberäkningar och Green House Gas Protocol

UtsläppsklassUtsläppskälla200720082009201020112012
 
Scope 1 Direkta koldioxidutsläpp från egenägda källor (t ex tjänstebilar, uppvärmining)
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 6,1 6,1 6,1 15,8 13,0 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Eldningsolja 0,0 0,0 0,8 8,1 6,7 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bensin 100,4 96,8 86,3 80,7 52,0 43,8
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Diesel 25,2 27,1 31,5 33,2 45,3 67,7
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, totalt 131,7 130,0 124,7 137,7 117,0 111,5
 
Scope 2 Klodioxidutsläpp från indirekta energikällor
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 9,6 9,6 38,2 53,5 2,6 7,5
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrkyla 0,9 0,9 0,9 1,4 1,9 1,7
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrvärme 514,1 516,4 580,9 616,3 529,7 528,2
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bra Miljöval el 2,1 2,0 8,8 6,6 5,3 4,6
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Köpt el 2036,0 2036,3 54,7 75,4 69,8 59,3
Greenhouse Gas Protocol Scope 2 2562,7 2565,2 683,5 753,2 609,3 601,2
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp, totalt 2694,4 2695,2 808,2 890,9 726,3 712,7
 
Scope 3 Övriga koldioxidutsläpp från indirekta källor
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: flyg 345,6 344,6 247,5 207,8 206,3 235,9
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: övrigt 3,6 3,7 2,2 1,7 2,4 1,8
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: hyrbil, taxi och privatbil 61,4 68,6 62,1 46,2 48,5 52,2
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Personalens pendigsresor 757,3 755,3 640,8 609,5 561,0 430,8
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Utgående godstransporter 408,2 345,7 462,5 417,2 312,9 226,9
Green House Gas Protocol Scope 3, totalt 1576,1 1517,9 1415,1 1282,5 1131,1 947,6
EN 17 Indirekta Green House Gas emissions, totalt 1576,1 1517,9 1415,1 1282,5 1131,1 947,6
 
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, 2, 3, totalt 4270,5 4213,1 2223,3 2173,3 1857,4 1660,3

Edita minskar utsläpp av CO2

 • I alla produktionsanläggningar används el som produceras med förnybara energikällor.
 • Ökad effektivitet i produktions- och kontorslokaler genom sammanslagning av verksamhetsställen.
 • Försäljning av produktionsanläggningen i Vilppula vid årsskiftet 2011.

 

 

 • Investeringar för förbättrad energieffektivitet
 • Andvändning av videokonferenser vid interna möten.
 • Arbetsstationer har kopplats till ett system för avstängning på distans.
 • Ny bilpolicy, samtidigt som leasingbilar har bytts ut till mer miljövänliga bilar.
 • Miljöfrågor uppmärksammas i koncernens resepolicy
 • Utsläpp av koldioxid kompenseras genom finansiering av ett FN-kontrollerat projekt för ren utveckling
 • I Finland används kompenserade transporttjänster
 • Personalen har utbildats i miljöfrågor