Alan edelläkävijä Pohjoismaissa

"Tavoitteenamme on vähentää omaa ja asiakkaidemme ympäristökuormitusta."

Mika Ruuskanen, johtaja, pohjoismainen Green Edita -ympäristöohjelma

Mika Ruuskanen kertoo ympäristövastuusta

Saavutukset 2012

Vuoden 2012 merkittävimmät saavutukset olivat: kolme toimistoa, JG Communication (Tukholma) ja Citat (Tukholma ja Helsinki) saivat WWF:n Green Office -sertifikaatin; Helsingin ja Västeråsin painolaitosten energiatehokkuutta parannettiin merkittävästi.

Ympäristöstrategiamme

Ympäristötavoitteemme vuoteen 2015 mennessä

Hiilijalanjälkemme on 40 prosenttia pienempi kuin 2008.

 • Kaikki tuotantolaitoksemme ja toimistomme käyttävät vihreää sähköä.
 • Matkustus- ja autopolitiikkamme ovat yhtenäiset.
 • Meillä on yhtenäinen tapa laskea päästöt. Laskelmiimme sisältyvät polttoaineet, energiankulutus sekä liikematkat ja kuljetukset.
 • Kompensoimme kaikki liikematkojen aiheuttamat päästöt.

Kaikilla yhtiöillämme on sertifioitu ympäristöohjelma.

 • Kaikki painolaitoksemme ovat ISO 14001 -sertifioituja.
 • Kaikki toimistomme ovat WWF Green Office -sertifioituja.
 • Kaikilla tuotantolaitoksillamme on Joutsenmerkin käyttöoikeus.
 • Kaikki tuotantolaitoksemme ovat FSC©-sertifioituja.

Tavoitteemme on vuosittain lisätä henkilöstömme, asiakkaidemme ja tavaran- ja palveluntoimittajiemme ympäristötietoisuutta.

 • Julkaisemme ympäristötyömme tulokset vuosittain yritysvastuuraportissamme.
 • Ympäristötyömme teemat ja tavoitteet ovat ajan tasalla ja kaikkien ulottuvilla intranetissämme.
 • Tarjoamme asiakkaillemme Joutsenmerkittyjä ja FSC©-sertifioituja tuotteita.
 • Yli 90 % henkilökunnastamme pitää tärkeänä, että Edita on toimialansa johtava yritys ympäristöasioissa.
 • Meillä on yhtenäinen tapa toimia tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa.

Paperinhankinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • perehdymme paperitoimittajien ympäristövastuuohjelmiin ja puunhankinnan periaatteisiin
 • suosimme joutsenmerkkihyväksyttyjen ja alkuperäsertifioitujen paperien käyttöä
 • lisäämme alkuperäsertifioituna hankittujen paperien määrää vuosittain (2.250 tonnia 2012)
 • suosimme Pohjoismaissa valmistettua paperia.

Sähkönhankinnassa tavoitteena on käyttää kaikissa Editan tuotantolaitoksissa ja toimistoissa uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä vuoteen 2013 mennessä. Editan päätuotantolaitokset käyttävät jo nyt ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä: Edita Västra Arosissa vesi- ja tuulivoima sekä Edita Primassa vesivoimaa ja puuperäisiä biopolttoaineita.

Painotuotannossa käytetyt kemikaalit ovat joutsenmerkkihyväksyttyjä. Joutsenmerkkikelpoisuus tarkistetaan merkin käyttöoikeuden myöntävältä organisaatiolta aina ennen uuden kemikaalin käyttöönottoa.

Tuotteet ja palvelut 2012

Ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotteet muodostuvat oikeista materiaali- ja tuotantovalinnoista. Suosittelemme kansainvälisten ympäristömerkkien käyttöä, koska ne ovat näkyvä viesti ympäristövastuullisuudesta.

Pohjoismainen Joutsenmerkki

Painotuotteen ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko pitkän tuotantoketjun ajalta aina paperin valmistuksesta painotuotteen toimittamiseen asti. Painotuote täyttää metsänhoitoa, massan- ja paperinvalmistusta, painotaloa ja jätteen käsittelyä koskevat Joutsenmerkin vaatimukset.

Editan päätuotantolaitoksilla on Pohjoismaisen Joutsenmerkin käyttöoikeus. Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihto konsernissa oli noin 2,1 miljoonaa euroa vuonna 2012

Paperin alkuperämerkinnät

Metsien sertifioinnilla varmistetaan, että metsäaluetta hoidetaan sovittujen kriteerien mukaisesti ja että puukuidun alkuperää voidaan seurata metsästä aina valmiiksi painotuotteeksi asti.

Metsänhoidon kriteerit koskevat muun muassa

 • kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista
 • alkuperäiskansojen ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista
 • metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä
 • suojeluarvoltaan merkittävien metsien säilyttämistä.

Editan tuotantolaitosten prosessit paperin alkuperän selvittämistä varten on sertifioitu kansainvälisten viitestandardien mukaisesti. Siksi painoillamme on oikeus käyttää valmistamissaan tuotteissa paperin vastuullisen alkuperän osoittavia merkkejä. Alkuperämerkittyjen painotuotteiden liikevaihto konsernissa oli noin 1,7 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Ekologinen jälki

Edita on jo useiden vuosien ajan kartoittanut painotuotteidensa aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tämä nk. ekologinen jälki kertoo painotuotteen aiheuttaman ympäristökuormituksen ja hiilijalanjäljen. Käytössämme on tietokoneohjelma, jonka avulla voimme laskea yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen entistä tarkemmin.

Toimitusketju

Ympäristövastuun näkökulmasta Editan merkittävimpiä hankintoja ovat paperin ja sähkön toimitusketjuun liittyvät hankinnat. Edita ei hanki paperia, joka on peräisin laittomista hakkuista tai metsistä, joilla on merkittävä suojeluarvo.

Ympäristövastuulliset toiminnot

Toimistot

Toimistotyössä ympäristöä kuormittavat ennen kaikkea energia ja paperi sekä matkustamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Vuonna 2010 Editassa aloitettiin määrätietoinen konserniyhtiöiden toimistojen ympäristökuormituksen vähentäminen.

Vuonna 2012 Green Office -sertifikaatin saivat JG Communicationsin Tukholman toimisto sekä Citatin Helsingin ja Tukholman toimistot. Green Office -järjestelmän piirissä on nyt viisi Editan toimistoa. Green Office -järjestelmä laajennetaan Editan uusiin yrityksiin vuonna 2013.

Tuotanto

Tuotantotoiminnan ympäristöjärjestelmät takaavat, että ympäristötyö on järjestelmällistä ja tähtää jatkuvaan parantamiseen. Ne myös varmistavat ympäristölainsäädännön ajantasaisen seurannan. Editan päätuotantolaitokset Helsingissä ja Västeråsissa ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Tuotanto­toiminnassa eniten ympäristöä kuormittavat materiaalit, energia, jätteet ja toiminnasta aiheutuvat päästöt. Aloitimme jätemäärien säännöllisen mittauksen jo 1990-luvulla. Vuonna 2012 kierrätettävän jätteen osuus oli noin 92 %. Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana erikseen lajiteltavien jätejakeiden määrä on kasvanut, mutta samalla jätteiden kierrätettävyys on parantunut.

Jätehuollon kassavirta on positiivinen: saamme myydystä jätteestä enemmän tuottoa kuin mitä maksamme jätehuollosta.

Vuonna 2011 sekä Edita Primassa että Edita Västra Arosissa toteutettiin merkittävät energiatehokkuutta parantavat investoinnit. Molempien tuotantolaitosten valaistusjärjestelmät uusittiin. Investointien ansiosta molempien laitosten energiatehokkuus parani vuonna 2012 oleellisesti.

Editan tuotantolaitoksissa energiaa käytetään koneiden ja -laitteiden lisäksi kiinteistöjen lämmittämiseen, valaistukseen ja ilmastointiin. Kaikissa Editan yhtiöissä lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, ja yhtiöiden vesi tulee kunnallisilta vesilaitoksilta.

Ilmastoneutraalius

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tärkeä osa yritysvastuuohjelmaamme. Syksyllä 2008 Editassa alettiin selvittää, paljonko konserni kokonaisuudessaan aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Tuotantolaitosten siirtyminen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön käyttöön on pienentänyt konsernin hiilijalanjälkeä huomattavasti.

Pitkän tähtäimen tavoitteemme on, että vuoteen 2015 mennessä hiilidioksidipäästömme ovat 40 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2008.

Vuonna 2012 konsernimme yhtiöistä ilmastoneutraaleja olivat Edita Publishing, Edita Prima, Edita Västra Aros, Mods Graphic Studio ja JG Communication. Nämä yritykset ovat vähentäneet toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoineet loput päästöt rahoittamalla YK:n valvomia puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.

Ympäristötietoisuus

Tavoitteemme on lisätä sidosryhmiemme ympäristötietoisuutta. Viestinnän alan yrityksenä vastuumme ympäristötietoisuuden lisäämisestä on tavanomaista suurempi.

Pyrimme siihen, että Editan työntekijöiden päivittäin tekemät päätökset niin työssä kuin vapaa-aikana tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Keväällä 2012 tehdyssä henkilöstökyselyssä kysyttiin henkilöstön mielipidettä Editan ympäristöohjelmasta. Vastaajista peräti 50 prosenttia piti erittäin tärkeänä, että Edita toimii esikuvana ympäristötyössä. Tärkeänä tai erittäin tärkeänä asiaa piti 77 prosenttia vastaajista.

Autamme asiakkaitamme tekemään mahdollisimman ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Editan Internet-sivustoilla, www.ekojulkaisu.fi, www.miljoanpassadtrycksak.se, on kerrottu, miten ympäristön voi ottaa huomioon painotuotteen suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa.

Energian ja veden kulutus Editan tuotantolaitoksissa

Sähkö (MWh)

Lämmitys (KWh)

Vesi (m3)

Materiaalikulutus Editan tuotantolaitoksissa

Paperi (tonnia)

Painovärit (tonnia)

Liuottimet (tonnia)

Jätteet Editan tuotantolaitoksissa

Kierrätetty (tonnia)

Hyötykäytetty (tonnia)

Vaarallinen jäte (tonnia)

Jätteet Editan tuotantolaitoksissa 2012

 

CO2-päästöt (CO2-tonnia)

CO2-päästöt

(tonnia CO2)

  200720082009201020112012
Edita Prima Oy 3308 3308 1271 1220 918 805
Edita Västra Aros Ab 402 345 393 463 458 363
Citat Ab 152 152 152 101 149 216
JG Communication Ab 155 155 155 154 78 47
Edita Publishing Oy 121 121 121 114 90 89
Edita Plc 84 84 84 75 88 97
Citat Oy 35 35 35 35 35 34
Mods Graphic Studio A 13 13 13 12 13 10
Yhteensä 4271 4213 2223 2173 1830 1660

Kasvihuonekaasupäästöjen jakauma

PäästöluokkaPäästölähde200720082009201020112012
 
Luokka 1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Muut ilmastovaikutukset 6,1 6,1 6,1 15,8 13,0 0,0
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Lämmitysöljy 0,0 0,0 0,8 8,1 6,7 0,0
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, bensiini 100,4 96,8 86,3 80,7 52,0 43,8
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, diesel 25,2 27,1 31,5 33,2 45,.3 67,7
Green House Gas -protokolla luokka 1 131,7 130,0 124,.7 137,7 117,0 111,5
 
Luokka 2 Ostetun energian tuotantoon liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Muut ilmastovaikutukset 9,6 9,6 38,2 53,.5 2,.6 7,5
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu kaukokylmä 0,9 0,9 0,.9 1,4 1,9 1,7
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu kaukolämpö 514,1 516,4 580,9 616,3 529,7 528,2
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu ympäristömerkitty sähkö 2,1 2,0 8,8 6,6 5,3 4,6
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu sähkö 2036,0 2036,3 54,.7 75,4 69,8  59,3
Green House Gas-protokolla luokka 2 2562,7 2565,2 683,5 753,.2 609,.3 601,2
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 2694,4 2695,2 808,2 890,9 726,3 712,7
 
Luokka 3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästötöt
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Liikematkat: lentomatkat 345,6 344,6 247,5 207,8 206,3 235,9
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuoenkaasupäästöt Liikematkat: muut kulkuneuvot 3,6 3,7 2,2 1,7 2,4 1,8
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Liikematkat: taksit, vuokra-autot ja yksityisautot 61,4 68,6 62,1 46,2 48,5 52,2
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Henkilökunnan työmatkat kodin ja työpaikan välillä 757,3 755,3 640,8 609,5 561,0 430,8
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Tavaroiden kuljetus 408,2 345,7 462,5 417,2 312,9 226,9
Green House Gas -protokolla luokka 3, yhteensä 1576,1 1517,9 1415,1 1282,5 1131,1 947,6
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, yhteensä 1576,1 1517,9 1415,1 1282,5 1131,1 947,6
 
Green House Gas -protokolla luokka 1, 2, 3 4270,5 4213,1 2223,3 2173,3 1857,4 1660,3

Toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi

 • kaikissa tuotantolaitoksissa käytetään uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä
 • tuotanto- ja toimistotilojen tehokkuutta on lisätty yhdistämällä toimipisteitä
 • hiili-intensiivisimmästä tuotantotoiminnasta on luovuttu: Vilppulan tuotantolaitos myytiin vuodenvaihteessa 2011
 • energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty investointeja, esim. valaistusjärjestelmä on uusittu tuotantolaitoksissa

 

 

 • konsernin sisäisiä palavereja käydään videoneuvotteluina, mikä vähentää matkustamista
 • työasemia on liitetty etäsammutusjärjestelmään
 • konsernin autopolitiikka on määritelty ja leasing-autot on vaihdettu ympäristöä vähemmän kuormittaviin
 • ympäristöasiat on liitetty osaksi konsernin matkustuspolitiikkaa
 • hiilidioksidipäästöjä on kompensoitu rahoittamalla YK:n puhtaan kehityksen mekanismin projekteja
 • Suomessa käytetään kompensoituja kuljetuspalveluja
 • henkilökuntaa on koulutettu