Ansvarstagande kommunikation i vardagen

Vi vill vara den främsta partnern för kunder som anser att ansvaret är viktigt i deras verksamhet.

TEMA 2012

Ekonomiskt ansvar

Mervärde för intressentgrupper

"Vi försöker nå målet för Editas ekonomiska ansvar genom att producera allt mer mervärde för Editas intressentgrupper, genom att säkerställa en god ekonomisk ställning samt genom en effektiv intern kontroll och riskhantering", säger ekonomichef Kati Nimelä.

Ekonomiskt ansvar »

Socialt ansvar

En attraktiv arbetsplats

"Ledarskap, kompetens, engagemang och välbefinnande är hörnstenar för vår framgång och har därför hög prioritet i utvecklingen av koncernen", säger HR-chef Annika Parkkonen. "På så sätt kan vi säkerställa att Editakoncernen är en attraktiv arbetsplats."

Socialt ansvar »

Miljöansvar

Föregångare inom branchen

"Vår verksamhet, våra produkter och tjänster belastar emellertid miljön på många olika sätt", säger Mika Ruuskanen, chef för det nordiska miljöprogrammet Green Edita. "Sedan början av 1990-talet har vi arbetat systematiskt och långsiktigt för att minska vår miljöbelastning."

Miljöansvar »

FÖRETAGSANSVARSPROGRAM 2012

Editas värdeord, förnyelse, respekt och ansvar, stödjer företagsansvars-
programmet, vilket är integrerat i koncernens strategi.

Läs mer »

Riskhantering 2012

Personal

Editakoncernens största, icke-finansiella risker hänger ihop med personalen. Dessa omfattar:

  • Att nyckelpersoner, chefer, experter eller personer som arbetar nära tillsammans med nyckelkunder lämnar företaget
  • Utmaningar i att rekrytera kompetenta medarbetare, särskilt experter inom olika områden av kommunikation, och rekrytering av chefer som kan utveckla affärsverksamheten
  • Att misslyckas med att få nyckelpersoner att känna sig engagerade
  • Arbetsolyckor vid tryckproduktion, till exempel läckage av kemikalier eller eldsvådor i produktionsanläggningar.

Vi hanterar risker med anknytning till personalen genom en god personalpolitik samt genom att betona utveckling av medarbetare och ledning. Vi lägger vidare vikt vid att engagera medarbetarna och att förbättra rekryteringen. Vi upprätthåller en god, i möjligaste mån öppen kommunikation och arbetar för att öka medarbetarnas deltagande i affärsutvecklingen.

Miljö

En eldsvåda eller ett kemiskt läckage i en av Editas produktionsanläggningar kan skada miljön. Vi bedömer att våra övriga miljörisker är små.

Miljörisker hanteras främst med hjälp av olika system för miljöledning, till exempel genom att följa ISO 14001-standarden. Editas produktionsanläggningar följer de etablerade rutiner som fastställts i dessa miljöledningssystem för att identifiera och förhindra eventuella miljöfarliga situationer och olyckor. Auktoriserade utomstående parter granskar årligen att systemen följs.

Editas bolag utvärderar och testar regelbundet sin beredskap för nödsituationer och hur man ska agera i en sådan situation.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är inte en betydande risk för Editas affärsverksamhet inom den närmaste framtiden, eftersom dess effekter har varit mindre i Norden, där vi har våra huvudmarknader, än i andra delar av världen. Bekämpning av klimatförändringar har ändå en viktig ställning i vårt program för företagsansvar, eftersom de är det största enskilda hotet mot en hållbar utveckling globalt.

 

Vi har lyckats minska vår klimatpåverkan betydligt sedan 2008, då vi först började undersöka vår inverkan på klimatförändringarna och arbeta för att uppnå klimatneutralitet. 2009 vidtog vi åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp och började kompensera en del av utsläppen. Läs mer om detta ämne på miljöansvar.

Riskbedömning

Koncernens ledningsgrupp ansvarar för att hantera risker med anknytning till företagsansvar och för att reagera på dem. Editas styrelse har godkänt de metoder för riskhanterings som ledningen använder. Ledningen ska bedöma riskernas sannolikhet och betydelse. Koncernens styrelse följer upp och bedömer de risker som klassificerats som betydande.

Den största risken för vår affärsverksamhet 2011 var, i likhet med föregående år, att efterfrågan på trycksaker minskade drastiskt, vilket berodde på kommunikationsbranschens övergång till digitala kanaler samt en ökande ekonomisk osäkerhet på marknaden.

Styrning 2012

Inom Editakoncernen leds företagsansvaret av verkställande direktören.

Tillsammans med CRI-arbetsgruppen (Corporate Responsibility Initiative) ansvarar koncernens kommunikationsdirektör för att utveckla företagsansvarsstrategin, och för kommunikation och rapportering i samband med den.

I CRI-arbetsgruppen finns även representanter för ekonomiadministration, personaladministration och den nordiska arbetsgruppen för miljöansvar. Kommunikationsdirektören rapporterar till Editas verkställande direktör och koncernens ledningsgrupp om CRI-gruppens verksamhet.

Editas företagsansvarsstrategi bygger på vedertagna policies och riktlinjer . Vi följer de internationellt erkända principerna för etisk standard, som FN:s Global Compact och ISO 14001-standarden för miljöledning. Våra rapporter uppfyller rekommendationerna för företagsansvarsrapportering för finska, statsägda bolag 2011.

Värden

Editas värdeord förnyelse, respekt och ansvar, styr vår verksamhet i relation till den omvärld där vi verkar och våra intressenter på alla nivåer i organisationen.

Det är ytterst viktigt för oss att vara innovativa och ständigt förnya vårt sätt att driva verksamheten eftersom vi verkar inom kommunikationsbranschen, som förändras i snabb takt.

Respekt innebär framför allt respekt för våra kollegors människovärde, arbete och kompetens samt respekt för våra kunder, samarbetspartner och alla övriga intressenter.

Det främsta målet för Editas styrelse, dess utskott och för koncernledningen är att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Vi följer lagen och berättar på ett öppet och ärligt sätt om vår verksamhet.

Rapportering av förseelser

Varje medarbetare i Edita har möjlighet att framföra misstankar om överträdelser inom sin arbetsgrupp, till exempel oärlig eller oetisk verksamhet eller lagbrott, utan rädsla för att bli diskriminerad eller trakasserad.

I Editakoncernens bolag kan frågor gällande överträdelser behandlas antingen i samarbetsråd, där varje personalgrupp representeras av ett ombud som gruppen valt bland medlemmarna, eller i andra regelbundna möten mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Rapportering 2012

Editas företagsansvarsrapport gäller räkenskapsperioden 1.1–31.12.2012 och omfattar moderbolaget Edita Abp och de dotterbolag som bolaget äger.

Bolag som Edita är delägare i ingår i koncernbokslutet, men Edita har inte företagsansvaret för dem.

Edita rapporterar årligen om företagsansvar i årsberättelsen. Den föregående företagsansvarsrapporten, som var bolagets första, publicerades i mars 2012.

Rapporteringen baseras på det program för företagsansvar som upprättades 2010, där man tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av affärsverksamheten samt intressentgrupper som är intresserade av rapporten.

Editas företagsansvarsrapport följer modellen för redovisning av onoterade statsägda bolags företagsansvar (Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik 3.11.2011, Bilaga 3) och det internationella rapporteringsinitiativet Global Reporting Initiatives (GRI) version G 3.0. I beräkningen av personaltal har man följt Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse.

Rapporten har inte certifierats. Edita har själva bedömt, och PricewaterhouseCoopers Ab har kontrollerat, att rapporten motsvarar tillämpningsnivå C i GRI. GRI-tabellen.

I delen Affärsverksamhet i denna rapport finns information om koncernens ekonomi, organisation, ägande, administration och bolag samt de förändringar som skett under 2012. Denna rapport och övrig ekonomisk information finns tillgänglig på Editas webbplats på www.edita.se.

 

Mer information om Editas företagsansvar:

Kommunikationschef Annika Linna, annika.linna@edita.fi, tfn +358 20 450 2600.

GRI innehållsindex

Affärsområde 2012

Marketing Services

Stark närvaro i Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Ukraine LLC i Ukraine, Klikki ApS i Danmark och Klikki AS i Norge.

Läs mer »

Editorial Communication

Bra innehåll i de bäst lämpade kanalerna

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Skapar, redigerar och delar innehåll

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Mångsidiga och effektiva produktionstjänster inom tryckt kommunikation

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy i Finland samt Edita Västra Aros AB, Sandvikens Tryckeri AB och intresseföretaget Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »