Förändringen fortsätter

Vd har ordet 2012

"Känslighet och snabba reaktioner
har blivit värdefulla tillgångar i
kommunikationsbranschen."

Timo Lepistö, vd

Under det senaste decenniet har digitaliseringen och strukturella förändringar i omvärlden, i kombination med låg ekonomisk tillväxt, ställt vår affärsverksamhet inför utmaningen att kunna möta ständiga förändringar. Tack vare vår förmåga att tackla dessa har vi kunnat möta våra kunders behov på ett effektivt sätt.

När vi förändrat verksamheten, har våra kärnvärden – förnyelse, respekt och ansvar – och vårt hållbarhetsprogram hjälpt oss att fatta etiskt hållbara beslut och att gå stärkta genom den digitala turbulensen. År 2012 blev vår affärsetiska kod färdig. Den kommer att vägleda våra medarbetare i deras dagliga arbete. Koden kommer att kommuniceras under 2013.

Inget slår en stark kassa

Under 2012 växte efterfrågan på kommunikationstjänster endast obetydligt, huvudsakligen inom digital kommunikation. Nedgången i efterfrågan på traditionella trycksaker accelererade på grund av den allmänna ekonomiska nedgången och var större än någonsin. Trots dessa omständigheter växte koncernen med anmärkningsvärda 7 procent.

Eftersom en tredjedel av koncernens omsättning fortfarande finns inom trycksaker påverkade nedgången oss starkt. För att se till att vi får en lönsam tillväxt även i framtiden var vi tvungna att genomföra avsevärda strukturella förändringar, vilket genererade engångsposter som försvagade koncernens resultat. Engångsposterna uppgick till 7,9 miljoner euro (2,5 miljoner euro), varav 3,6 miljoner euro var poster som inte påverkade kassan. Trots alla rationaliseringar och förvärv under 2012 blev det ett bra kassaresultat, 6,7 miljoner euro.

Tack vare dessa åtgärder, vår starka kassa och goda bruttomarginal kommer vi att kunna utveckla vår affärsverksamhet på ett effektivt sätt och erbjuda våra kunder ett mer mångsidigt urval av kommunikationstjänster och -produkter.

Inom våra strategiska fokusområden – flerkanalkommunikation och digital kommunikation – växte verksamheten och lönsamheten utvecklades som förväntat. Under 2012 utgjorde dessa områden två tredjedelar av koncernens nettointäkt, medan de bara sex år tidigare representerade mindre än 10 procent av nettointäkten. Under 2013 siktar vi på att öka försäljningen med 20 procent inom fokusområdena.

Av koncernens företag växte Klikki och Citat Oy, som i stort sett uteslutande tillhandahåller digitala tjänster, relativt sett mest. Även inom andra företag i koncernen var de digitala tjänsterna mest framgångsrika. Vi förväntar oss att de kommer att fortsätta växa snabbt.

Aktiv och förändringsbenägen utveckling av portföljen spelar en viktig roll i koncernens strategi. År 2012 förvärvade vi Klikki, det ledande företaget inom digital marknadsföring i Norden, och Educode Oy, som är specialiserat på yrkesutbildning för lärare i Finland. Förra året etablerade vi oss också i Norge och Danmark.

Människor i fokus

Vi vill hjälpa våra kunder genom att tillhandahålla innovativa kommunikationslösningar som hjälper dem att lyckas i en värld som förändras allt snabbare. För att kunna göra detta, måste vi försäkra oss om att vi har rätt kompetenser och att de anställda tycker om att arbeta för oss.

År 2012 tog vi fram en HR-strategi som inriktar sig på kompetensutveckling och ledarskap. År 2013 kommer vi att inleda affärsspecifik kompetensutveckling och driva ledarskapsprogram på koncernnivå.

Vi siktar på att bli en av de mest attraktiva arbetsplatserna på vår hemmaplan, kommunikationsindustrin i Norden. Alla på Edita Group har rätt till personlig och yrkesmässig utveckling och gott ledarskap. Dessa är också våra viktigaste ansvarsaspekter, som även våra medarbetare och kunder anser har stor betydelse.

Pionjär i miljöansvaret

Vi tar ansvar för att främja miljömedvetenheten bland våra anställda och kunder, till exempel genom att ge våra kunder råd om hur olika kommunikationslösningar påverkar miljön. Information om en produkts miljöpåverkan kan med fördel tas med i våra trycksaker. Den informationen når även våra kunders kunder.

Sedan tidigt 1990-tal har vi arbetat systematiskt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Den största påverkan har kommit från våra tryckerier, som nu betraktas som pionjärer inom hållbarhet i Norden. De flesta av koncernens kontor är Green Office-certifierade. År 2012 fick Citat AB, Citat Oy och JG Communication AB WWF:s Green Office-certifiering. Även de företag som vi förvärvade förra året arbetar för en certifiering.

Målet är att våra anställda och kunder om två år (2015) ska anse oss som föregångare inom hållbarhetsarbete. I den personalenkät som genomfördes i början av år 2013, ansåg 90 procent (2012: 74 procent) att det är viktigt för Edita att vara en förebild inom företagsansvar.

Timo Lepistö
vd, Edita Abp