Muutos jatkuu

Toimitusjohtajan katsaus 2012

"Muutosherkkyydestä ja nopeasta reagointikyvystä on tullut arvokasta pääomaa viestinnän alalla."


Timo Lepistö, toimitusjohtaja

Viimeisen vuosikymmenen aikana digitalisoituminen ja liiketoimintaympäristön rakennemuutos yhdistettyinä hitaaseen talouskasvuun ovat haastaneet liiketoimintamme jatkuvaan muutokseen. Muutoskykymme ansiosta olemme kyenneet vastaamaan tehokkaasti asiakkaidemme tarpeisiin.

Jatkuvassa muutoksessa arvomme – uudistaminen, kunnioitus, vastuullisuus – ja yritysvastuuohjelmamme ovat ohjanneet tekemään eettisesti kestäviä päätöksiä ja vahvistaneet meitä menestymään tässä digitaalisessa turbulenssissa. Vuonna 2012 loimme konsernille eettiset toimintaohjeet, jotka ohjaavat jokaista editalaista päivittäisessä työssä. Ohjeet viestitään keväällä 2013.

Vahva kassa on kuningas

Vuonna 2012 viestintäpalvelujen keskimääräinen kysyntä ei juuri kasvanut. Kasvua oli pääasiassa digitaalisissa viestintäpalveluissa. Perinteisten painotuotteiden kysyntä laski enemmän kuin koskaan aiemmin. Sitä kiihdytti yleinen taloudellinen laskusuhdanne. Näissä olosuhteissa konserni kuitenkin saavutti merkittävän, seitsemän prosentin kasvun.

Koska 1/3 konsernin liiketoiminnasta vuonna 2012 oli yhä perinteistä painamista, painotuotteiden kysynnän laskulla oli suuri vaikutus toimintaamme. Kannattavan kasvun turvaamiseksi toteutimme huomattavia rakenteellisia muutoksia, joista syntyi konsernin tulosta rasittavia kertakustannuksia. Kustannukset olivat yhteensä 7,9 miljoonaa euroa, josta 3,6 miljoonaa euroa ei-kassavaikutteista. Huolimatta näistä kustannuksista ja vuoden aikana tehdyistä yritysostoista konsernin kassatulos oli hyvä, 6,7 milj. euroa.

Vuonna 2012 toteutettujen muutosten sekä hyvän kassan ja käyttökatteen ansiosta pystymme kehittämään toimintaamme tehokkaasti ja tarjoamaan asiakkaillemme entistä monipuolisemman valikoiman viestinnän palveluita ja tuotteita.

Strategiset painopistealueet, monikanavaiset ja digitaaliset viestintäpalvelut, kasvoivat ja niiden kannattavuus kehittyi odotetusti. Vuonna 2012 nämä alueet muodostivat 2/3 konsernin liikevaihdosta, kun kuusi vuotta aiemmin niiden osuus oli alle 10 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2013 strategisilla painopistealueilla tavoitellaan 20 prosentin myynnin kasvua.

Konserniyhtiöistä Klikki ja Citat Oy, jotka tarjoavat lähes yksinomaan digitaalisia viestintäpalveluita, kasvoivat suhteellisesti eniten vuonna 2012. Myös muissa konserniyhtiöissä digitaaliset viestintäpalvelut menestyivät parhaiten. Uskomme digitaalisten palvelujen nopean kasvun jatkuvan vuonna 2013.

Yritysportfolion aktiivinen ja ketterä kehittäminen on keskeisessä roolissa konsernin strategiassa. Vuonna 2012 ostimme Klikin, Pohjoismaiden johtavan digimarkkinointiyhtiön ja opettajien ammatilliseen koulutukseen Suomessa keskittyvän Educoden. Käynnistimme toimintaa myös Norjassa ja Tanskassa.

Huomio ihmisiin

Haluamme palvella asiakkaitamme innovatiivisilla viestinnän ratkaisuilla, jotka auttavat heitä menestymään yhä nopeammin digitalisoituvassa maailmassa. Pystyäksemme tähän meidän on huolehdittava siitä, että konserniyhtiöissä on oikeanlaista osaamista ja että ihmiset viihtyvät meillä.

Vuonna 2012 loimme uuden HR strategian, jossa keskitymme osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Vuonna 2013 aloitamme yhtiökohtaiset osaamisen kehittämishankkeet ja konsernitason johtajuusohjelman.

Tavoitteenamme on olla viestinnän alan halutuimpia työpaikkoja Pohjoismaissa. Edita-konsernissa jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja hyvään johtajuuteen. Nämä ovat myös tärkeimpiä yritysvastuunäkökohtiamme, joilla on suuri merkitys sidosryhmillemme, etenkin työntekijöille ja asiakkaille.

Ympäristövastuun edelläkävijä

Kannamme vastuuta ympäristötietoisuuden edistämisestä henkilöstömme ja asiakkaidemme keskuudessa. Olemme muun muassa jakaneet tietoa erilaisten viestinnän ratkaisujen ympäristövaikutuksista. Painotuotteisiimme on mahdollista saada kuvaus tuotteen ympäristövaikutuksista, jolloin tieto tavoittaa myös asiakkaidemme asiakkaat.

Olemme vähentäneet toimintamme ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti 90-luvun alusta lähtien. Tulokset näkyvät ennen muuta painotaloissamme, jotka ovat ympäristövastuun uranuurtajia Pohjoismaissa. Suurin osa konserniyhtiöiden toimistoista on Green Office -sertifioituja. Vuonna 2012 Citat AB, Citat Oy ja JG Communication AB saivat WWF:n Green Office -sertifikaatin. Vuonna 2012 konserniin hankitut uudet yhtiöt työskentelevät parhaillaan sertifioinnin saamiseksi.

Tavoitteemme on, että vuonna 2015 niin henkilöstömme kuin asiakkaammekin pitävät Edita-konsernia yritysvastuun edelläkävijänä viestinnän alalla Pohjoismaissa. Alkuvuonna 2013 tehdyssä henkilöstötutkimuksessa peräti 90 prosenttia vastanneista piti tärkeänä, että Edita toimii yritysvastuun esikuvana (2012: 74 %).

Timo Lepistö
toimitusjohtaja, Edita Oyj