Mervärde för
intressentgrupper

"Vi arbetar för att upprätthålla en stark och stabil administration samt förbättra lönsamheten i affärsverksamheten."

Kati Niemelä, ekonomichef, Edita Abp

Ekonomiskt ansvar 2012

Företaget vill uppnå målen för det ekonomiska ansvaret genom att producera mervärde för Editas intressentgrupper och säkerställa en god ekonomisk ställning. Även effektiv intern övervakning och riskhantering är viktiga metoder. Under 2012 låg fokus framför allt på snabb riskhantering och på att säkerställa ekonomin.

Effekter på intressenterna

Under 2012 såldes produkter och tjänster till kunder och andra intressentgrupper för sammanlagt 110,9 miljoner euro (107,6). Produkter och tjänster av leverantörer köptes för 50,7 miljoner euro (50,4). Edita skapade ekonomisk nytta för sammanlagt 56,7 miljoner euro (55,6) för sina intressentgrupper. Den största delen, 50,3 milj. euro (48,8), gick till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter.

Digitaliseringen av kommunikationen och en sänkt efterfrågan på trycksaker fortsatte under 2012. Kompetensen inom digital kommunikation ökades genom företagsförvärv och rekryteringar, medan affärsområdena Print & Distribution och Editorial Communication anpassade sin verksamhet till nivån på efterfrågan.

Under 2012 uppgick investeringarna till sammanlagt 7,4 miljoner euro (5,0). Huvudparten av investeringarna bestod av företagsförvärv och ersättande investeringar för tryckverksamheten.

Ekonomisk ställning

År 2012 gjorde Edita ett negativt resultat på grund av kostnader av engångskaraktär och nedskrivningar av goodwill. Koncernens rörelseresultat uppgick till -4,1 miljoner euro (2,2) och soliditeten sjönk till 36,8 % (42,7 %). Kassan låg kvar på nivån 6,7 miljoner euro (6,2) och nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 46,0 % (48,5 %).

Den starka balansräkningen och kassan möjliggjorde förra årets anpassningsåtgärder. Trots resultatet förblev kassasituationen måttlig. Edita amorterade sina lån enligt plan och ingen ny långfristig finansiering behövdes.

Företaget även skapade inbesparingar genom att effektivisera administrativa funktioner. Alla stödfunktioner i företagen som förvärvades integrerades i Editas processer. En konkurrensutsättning av stödfunktioner på koncernnivå ökade kostnadseffektiviteten.

Intern revision och riskhantering

Edita utför en djupgående riskanalys två gånger om året. Nya risker rapporteras och åtgärdas omgående. Den interna revisionen hjälper till att identifiera och förutse risker i framtiden.

Kontinuerliga och snabba förändringar på kommunikationsmarknaden skapar tryck på den ekonomiska rapporteringen: affärsverksamheten behöver aktuell och pålitlig information för att kunna reagera snabbt.

Under 2012 utvecklades rapporteringen så att den blev allt effektivare och betjänade affärsområdena bättre.

Mål för 2013

Under 2013 kommer koncernen att fästa allt större uppmärksamhet på att faställa mål och indikatorer. Alla Edita-medarbetare ska ha ett mål kopplat till koncernens och affärsområdenas mål. Arbetet med att effektivisera och harmonisera processer och rapportering kommer att utvecklas vidare.

Mervärde för intressenterna

IntressentIndikator201220112010
Kunder Försäljning 115 491 107 611 110 882
Leverantörer, material och tjänster Kostnad för varor 58 634 50 443 50 745
Totalt 56 857 57 168 60 137
 
IntressentIndikator201220112010
Personal och sociala avgifter Löner, pensioner 51 273 48 798 50 342
Offentlig sektor Direkt skatt -255 -40 244
Finansiärer Nettofinansieringskostnader 600 707 923
Välgörenhetsorganisationer Donationer 125 119 128
Ägare Dividender 0 990 1 740
Leverantörer Investeringar 7 368 5 017 3 312
Sammanlagt mervärde   59 111 55 591 56 689
Mervärde kvar i företaget   -2 254 1 577 3 448
Skapat mervärde per heltidsanställd (T€)   81 77 73

Resultat 2012

Ett tillfredsställande operativt resultat i en svår marknadssituation

Editakoncernens omsättning ökade med 7,4 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat, inklusive poster av engångsnatur, uppgick till -4,1 miljoner euro. Resultatet utan poster av engångsnatur uppgick till 2,1 miljoner euro.

Läs om Editas resultat 2012 »