Lisäarvoa sidosryhmille

"Tavoitteenamme on ylläpitää vahvaa ja vakaata hallintoa sekä parantaa liiketoiminnan kannattavuutta."

Kati Niemelä, talousjohtaja, Edita Oyj

Taloudellinen vastuu 2012

Taloudellisen vastuun tavoitteisiin pyritään tuottamalla lisäarvoa Editan sidosryhmille ja turvaamalla hyvä taloudellisen asema. Myös tehokas sisäisen valvonta ja riskien hallinta ovat tärkeitä keinoja. Vuonna 2012 keskityttiin erityisesti nopeaan riskien hallintaan ja taloudellisen aseman turvaamiseen.

Vaikutus sidosryhmiin

Vuonna 2012 asiakkaille ja muille sidosryhmille myytiin tuotteita ja palveluita 110,9 milj. eurolla (107,6), ja toimittajilta ostettiin tuotteita ja palveluita 50,7 milj. eurolla (50,4). Edita loi taloudellista hyötyä sidosryhmilleen yhteensä 56,7 milj. euroa (55,6). Siitä suurin osa, 50,3 milj. euroa (48,8), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina.

Viestinnän digitalisoituminen ja painotuotteiden kysynnän lasku jatkuivat vuonna 2012. Digitaalisen viestinnän osaamista kasvatettiin yritysostoilla ja rekrytoinneilla, mutta Print & Distribution - ja Editorial Communication -liiketoiminta-alueet sopeuttivat toimintaansa kysynnän tasolle.

Vuonna 2012 investoitiin yhteensä 7,4 milj. euroa (5,0). Suurin osa investointeja oli yrityshankintoja ja painoliiketoiminnan korvausinvestointeja.

Taloudellinen asema

Vuonna 2012 Edita teki tappiollisen tuloksen kertaluonteisten kulujen ja liikearvon alaskirjausten vuoksi. Konsernin liikevoitto oli -4,1 milj. euroa (2,2) ja omavaraisuusaste laski 36,8 %:iin (42,7 %). Kassa säilyi 6,7 milj. euron (6,2) tasolla, ja nettovelkaantumisaste parani 46,0 %:iin (48,5 %).

Vahva tase ja kassa mahdollistivat viime vuoden sopeuttamistoimenpiteet. Tuloksesta huolimatta kassatilanne säilyi kohtuullisena. Edita lyhensi lainansa suunnitelman mukaan eikä uutta pitkäaikaista rahoitusta tarvittu.

Myös hallinnon toimintoja tehostamalla haettiin säästöjä. Kaikkien vuonna 2012 hankittujen yritysten tukitoiminnot integroitiin Editan prosesseihin. Myös konsernitasoinen tukihankintojen kilpailuttaminen lisäsi kustannustehokkuutta.

Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

Edita tekee syvällisen riskianalyysin kahdesti vuodessa. Uudet riskit raportoidaan heti, ja niihin reagoidaan välittömästi. Sisäinen tarkastus auttaa tunnistamaan ja ennakoimaan tulevaisuuden riskejä.

Viestintämarkkinoiden jatkuva ja nopea muutos asettaa paineita talousraportoinnille: liiketoiminta tarvitsee ajantasaista ja luotettavaa tietoa pystyäkseen reagoimaan nopeasti.

Vuonna 2012 raportointia kehitettiin entistä tehokkaammaksi ja liiketoiminta-alueita palvelevammaksi.

Tavoitteet vuodelle 2013

Vuonna 2013 tavoitteiden ja mittareiden asettamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tarkoituksena on, että jokaiselle editalaiselle asetetaan tavoite, joka on johdettu konsernin ja liiketoiminta-alueiden tavoitteista. Prosessien tehostamista ja yhtenäistämistä sekä raportointia kehitetään edelleen.

Lisäarvoa sidosryhmille

SidosryhmäIndikaattori201220112010
Asiakkaat Myynti 115 491 107 611 110 882
Alihankkijat Ostettujen hyödykkeiden, materialien ja palveluiden kustannukset 58 634 50 443 50 745
Tuotettu lisäarvo 56 857 57 168 60 137
 
SidosryhmäIndikaattori201220112010
Työntekijät Palkat, eläkkeet, sosiaalimaksut 51 273 48 798 50 342
Julkinen sektori Välittömät verot -255 -40 244
Rahoittajat Nettorahoituskustannukset 600 707 923
Yhdistykset Lahjoitukset 125 119 128
Omistaja Osingot 0 990 1 740
Sijoituskohteet Sijoitukset 7 368 5 017 3 312
Sidosryhmille jaettu lisäarvo yhteensä   59 111 55 591 56 689
Yhtiöön jäävä lisäarvo   -2 254 1 577 3 448
Tuotettu lisäarvo / työntekijä (T€)   81 77 73

Tyydyttävä operatiivinen tulos vaikeassa markkinatilanteessa

Edita-konsernin liikevaihto kasvoi 7,4 milj. euroa. Konsernin liiketulos, mukaan lukien kertaluonteiset erät, oli - 4,1 milj. euroa. Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 2,1 milj. euroa.

Editan tulos 2012 »